CSR ansvar handler også om troværdighed overfor kunderne.

Det er blevet meget moderne at handle på nettet, og dermed er der også lukket mere op for hele troværdigheden. Det skal være nemt, gerne billigt og troværdigt at handle online, og der er næsten ingen mennesker i dag, der kan sige sig fri af dette. Det er ofte, at man høre folk sige, det har jeg da købt på nettet, ligeså nemt som var man gået ned i en fysisk butik. Den eneste synlige forskel er, at du kan se og røre ved varen rent fysisk, og få den med hjem her og nu, fremfor at vente nogle dage på at få leveret eller afhente et sted. Men onlinesalg, det er der mange som går all in på. Alt fra børnetøj, til boligindretning til madvarer. Når du handler online, kræver det i den grad troværdighed hos kunderne, da de som sidder på den anden side, er købere af en varer, som du sælger, så forventer man at få hvad man har bestilt. Når man køber varer på nettet, så er det alt afgørende, at man kan stole på det pågældende firma, når man både oplyser personlige data, og betaler for en varer som måske markeres som afsendt, men er den så også det? Der vil altid opstå tvivlsspørgsmål, når du handler på nettet, så her er det en virksomheds fornemmeste opgave at sørge for, at kunderne føler sig trygge, får det de forventer, og kan tage kontakt til firmaet, hvis behovet er der.
Når man handler online, er der ting man især skal have rettet sin opmærksomhed på. Bl.a. om firmaets intentioner virker troværdige og reelle, om hjemmesiden er opdateret og godt formuleret, er der kontakt oplysninger på firmaet, er de E-mærket certificeret, findes der en trustpilot til firmaet, så man kan se andre anmeldelser eller kender man folk som har handlet der, og siger god for den, så er tvivlen måske ikke så stor længere. Det er ofte en god idé at følge sin mavefornemmelse når du handler. Så støder du på noget, der virker underligt eller mistænkeligt, når du er i færd med din bestilling, så er det her at din advarsels lampe bør lyse rødt, da det som oftest bør indikere, at du skal stoppe med at shoppe. Vær altid omhyggelig når du handler på nettet, og tjek gerne en ekstra gang hvis der er grundet mistanke, for desværre hænder det at der findes firmaer, som snyder folk, så man ingen varer modtager og pengene er trukket.
Konkurrence på parfume nethandel.
Parfume er en dejlig ting, og at dufte dejligt er endnu bedre, så hvorfor ikke handle dem på nettet, hvis du i forvejen kender den parfume du har brug for. Skal du bestille en ny duft, som du ikke lige kender, eller bare ønsker at prøve noget nyt, kan man gå i en fysisk forretning, og afprøve den. Herefter kan man så gå ind og bestille den på nettet. Det hænder, at man rent faktisk ofte kan spare penge, hvis man handler via internettet, fremfor i en fysisk forretning. Har man nu fundet den perfekte hjemmeside, som kunne være Duftdejligt, som både virker troværdige, har gode anbefalinger og produkter til fordelagtige priser, og afslutningsvis krydre det hele med en service i top, så hvorfor ikke hjælpe en online forretning på vej. Der bør ikke sættes spørgsmålstegn ved, om man bare kan stole på alle firmaer, for det kan man ikke. Desværre findes der mange firmaer, danske som udenlandske, som lover guld og grønne skove, eksempelvis findes der historier om parfume dreams, som ikke er til at komme i kontakt med, efter endt bestilling. Mange af isse virksomheder, lokker med billige priser og hurtig levering, men leverer det modsatte, til stor frustration for de kunder som venter med længsel.
I den online parfume verden, er det ikke anderledes, der findes et utal af hjemmesider, der sælger parfumer, men som ikke lever op til forventningerne. Sidder man med en følelse af at man gerne vil støtte en dansk hjemmeside, så bliver man som forbruger meget forvirret og ærgerlig, hvis man har bestilt hvad man troede var på en dansk hjemmeside, f.eks. hos parfume klik som udgiver sig på dansk, men faktisk er engelsk ejet, og ikke er registeret i Danmark. Der er ingen tvivl om, det at handle online kun bliver større og vildere, som årene går.